KİŞİSEL VERİLER POLİTİKASI

Kişisel Veriler Politikası

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin İşlenmesi :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler:

Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek, Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi  internet sitemiz üzerinden elektronik yöntemlerle ile Ad Soyad, Adres Bilgisi (Ülke, İl, İlçe, Mahalle, Sokak, Kapı/Kat/Daire Numarası, Posta Kodu) Telefon Numaraları, E-Posta Adresi, kredi kartı, banka kartı bilgileri, banka hesap bilgileri, fatura bilgileri, talep bilgileri, sipariş bilgileri, müşteri yorumları, ürün bilgileri, kargo bilgileri olacak şekilde kişisel bilgileri toplamaktayız.

2.Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları:

Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatı ile internet sitemiz aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler ile sınırlı olmak kaydıyla Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle (kargo firmaları vb.) ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir/devredilebilir.

Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi müşterilerinin hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız. 

3.Kişisel Verilerin Aktarılması:

Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; iş ortaklarımız, tedarikçiler (kargo firmaları vb.), denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun ("Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

  1. Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  6. Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  10.  Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.
5. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Alışveriş Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Alışveriş Sitemiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Alışveriş Sitemiz’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Alışveriş Sitemiz’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Alışveriş Sitemiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6-Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? 

Kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm sorularınız için www.hasata.com.tr adresindeki Aydınlatma Metnini inceleyebilir, talepleriniz için belirtilen yöntemler ile iletişime geçebilirsiniz.

Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.hasata.com.tr  adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Veri Sorumlusu: Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Beylerbeyi Mahallesi Şemsi Efendi Sokak No:16 Beylerbeyi/İstanbul

Mail:  info@hasata.com.tr 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.